Brandcoll.com Hakynda

 • Brandcoll näme?

  • Brandcoll, agzalaryna ýörite bahalarda belli markalaryň harytlaryny hödürleýän, artykmaçlyklar bilen söwda etmäge mümkinçilik berýän ýörite söwda web sahypasydyr.

  • Brandcoll sahypasynyň agzasy bolmak tölegsizdir.

  • Brandcoll arkaly satylýan harytlaryň hemmesi şol markanyň (söwda nyşanynyň) haryt katalogyndaky asyl nusgadaky (original) harytlardyr.

  • Brandcoll sahypasynda iň ýokary howpsuzlyk ulgamy bolan Ýaşyl Bar (zolak) programmasy bar we 256 bitli şifrlemek arkaly iberilýän maglumatlaryň howpsuzlygyny üpjün edýän SSL Şahadatnamasy ulanylýar.

 • Saýtyňyzdan söwda etmek howpsuzmy?

  Brandcoll-dan söwda etmek howpsuzdyr.

  • Brandcoll sahypasynda iň ýokary howpsuzlyk ulgamy bolan Ýaşyl Bar (zolak) programmasy bar we 256 bitli şifrlemek arkaly iberilýän maglumatlaryň howpsuzlygyny üpjün edýän SSL Şahadatnamasy ulanylýar.

  • Brandcoll sahypasynda söwda edeniňizde, siziň razylygyňyz bolmazdan ulanylan kart maglumatlaryňyz saklanmaýar we düýbünden üçünji kişiler tarapyndan görülmez.

 • Satylýan harytlar asyl nusgamy (original)?

  • Brandcoll arkaly satylýan harytlaryň hemmesi markalaryň (söwda nyşanynyň) haryt katalogyndaky asyl nusgadaky (original) harytlardyr.

  • Galp (ýasama), meňzetme, harytlaryň nusgalary Brandcoll arkaly satylmaýar.

  • Biz iň ýokary hilli harytlary hödürleýän abraýly üpjün edijiler we ygtyýarly firmalar bilen işleşýäris.

  • Harytlar kepillik şahadatnamasy we hasap-fakturasy bilen satylýar.

  • Giňişleýin maglumatlary talap eden ýagdaýyňyzda, aşakdaky aragatnaşyk kanallary arkaly biziň bilen aragatnaşyga geçip bilersiňiz.

  •Tel: 606909
  •E-poçta: [email protected]

 • Fiziki dükanyňyz barmy?

  • Ähli harytlarymyz bilen www.brandcoll.com sahypasyndan, şeýle hem iOS we Android mobil applikasiýalarymyz arkaly tanşyp bilersiňiz.

 • Gizlinlik syýasatyňyz nähili?

  • Gizlinlik syýasatymyz bilen şu salgylanma (ssylka) arkaly tanşyp bilersiňiz.

 • Harytlar açylmazdan öň nädip habar alyp bilerin?

  • Harytlarymyz her gün irden sagat 06:00-da täzelenýär.

  • Harytlaryň bildirişlerini her gün neşir edilýän elektron býulletenimiz arkaly size ýetirýäris.

  • Brandcoll bilen hasaba alnan e-poçta hasabyňyzy barlap, aksiýalarymyzy we arzanladyşlarymyzy yzarlap bilersiňiz.

 • Üpjün ediji firmalaryň maglumatlaryny nädip alyp bilerin?

  • Degişli düzgüne laýyklykda üpjün ediji firmalarymyzyň maglumatlaryny paýlaşyp bilmeýäris.

Çerez Kullanımı