Summer Sale - free shipping on all orders!
Söwda sebediňizde haryt ýok
Personal menu
Gözleg

Harydy Yzyna Tabşyrmak

Harydy Yzyna Tabşyrmak

 • Haryt(lar)-y yzyna tabşyrmak amalyny nädip ýerine ýetirip bilerin?

  Harydy yzyna tabşyrmagyň ädimleri:

  1. brandcoll.com we mobil applikasiýalardaky "Hasabym" bölüminden "Sargytlarym"-a giriň.

  2. "Sargyt maglumatlary" düwmesine basyň we sargydyňyzyň giňişleýin maglumatlaryny görüň.

  3. “Aňsat yzyna tabşyrmak” düwmesini basyň.

  4. Yzyna tabşyryljak harydy we “Yzyna tabşyrylmagynyň sebäbi”- ni saýlaň. Şol harytdan birden köp mukdarda satyn alan bolsaňyz, yzyna tabşyryljak harydyň sanyny hem saýlamagyňyz zerur.

  5. Harydy “Yzyna tabşyrylmagynyň görnüşi”- ni saýlaň we “Sakla we dowam et” düwmesine basanyňyzdan soňra, “Yzyna tabşyrmak talabyňyz kabul edildi” ýazgysy ekrana çykar. “Hasabym” bölümindäki “Yzyna Tabşyrmak Talaplarym” bölüminden ýagdaýyny yzarlap bilersiňiz.

  6. Yzyna tabşyryljak haryt(lar) bilen bilelikde hasap-fakturany bir bukja goýuň we Brandcoll Express kargo gullugynyň işgärine gowşuryň.

 • Harydy yzyna tabşyrmak babatda syýasatyňyz nähili?

  • Yzyna tabşyrmak möhleti, haryt eliňize gowşurylan gününden başlap, 5 gündir.

  • Harytlaryňyzy tölegsiz yzyna tabşyryp bilmegiňiz üçin, “Haryt(lar)-y yzyna tabşyrmak amalyny nädip ýerine ýetirip bilerin?” soragyndaky ädimleri yzarlaň.

  • Bir gezek ulanylýan harytlaryň, çalt bozulýan harytlaryň ýa-da möhleti gutarmagy ähtimal bolan harytlaryň yzyna tabşyrylmagy kabul edilmeýär.

  • Kosmetika we şahsy ideg harytlary, içki eşikler, suwa düşülýän eşikler, kitaplar, göçürilip bolýan programma üpjünçiligi we programmalar, DVD, CD we kassetalar we kanselýariýa harytlary (toner, kartrij, lenta we ş.m.) aşakdaky ýagdaýlarda yzyna tabşyrylyp bilner:

  o Gaby açylmadyk
  o Barlanyp görülmedik
  o Zaýalanmadyk
  o Ulanylmadyk.

  • Harytlar bize ulanylan, könelen ýa-da ýuwulan ýagdaýynda tabşyrylan halatynda, olary yzyna kabul etmezlige mejbur bolup bileris. Bu ýagdaýda harydyň tölegi yzyna berilmez.

  • Durmuş enjamlary (doňduryjy, gap-gaç ýuwýan maşyn, kir ýuwýan maşyn, ojaklar (gaz, elektrik, mikrotolkun), gyzdyryjy paneller, aspiratorlar, ütükler, wentilýatorlar, ýyladyjylar, sowadyjylar), telewizor we ş.m. gurnalmagy talap edýän harytlar, eger ygtyýarly hyzmat merkeziniň habary bolmazdan açylsa, yzyna tabşyrylmaga degişli däldir.

  • Önüm ygtyýarly hyzmat merkeziniň işgärleri tarapyndan açylandan soň harytda haýsydyr bir zeper / kemçilik ýüze çykan halatynda, ygtyýarly hyzmat merkeziniň işgärlerine ýagdaýy giňişleýin beýan edýän ýagdaýy kesgitlemek hasabatyny / hyzmat görnüşini (formasyny) / hyzmat hasabatyny doldurtmalysyňyz. Bu resminamany alanyňyzdan soň harydy yzyna tabşyrmak islän ýagdaýyňyzda, www.brandcoll.com web sahypasyndan ýa-da mobil applikasiýasyndan harydy “Haryt(lar)-y yzyna tabşyrmak amalyny nädip ýerine ýetirip bilerin?” soragyndaky ädimleri yzarlaň.

 • Harydy yzyna tabşyrmak üçin kargo çykdaýjylaryny men tölemelimi?

  • Yzyna tabşyrmak isleýän haryt(lar)-yňyzy ýokaryda görkezilen şertlere laýyklykda TÖLEGSIZ yzyna tabşyryp bilerisiňiz.

  BELLIK:
  “Tölegsiz kargo” aksiýasy bilen döredilen sargytlar goýbolsun edilse / yzyna tabşyrylsa we aksiýanyň şertlerine laýyk gelmese, yzyna tabşyryljak haryt(lar)-yň bahasyndan kargo tölegi tutular.

 • Dürli gowşuryşlar bilen gelen sargytlarymy birbada yzyna tabşyryp bilerinmi?

  Her gowşuryş üçin aýratyn bukja taýýarlanmalydyr. Her bukja üçin aşakdaky ädimleri ýerine ýetiriň.

  1. brandcoll.com we mobil applikasiýalardaky "Hasabym" bölüminden "Sargytlarym"-a giriň.

  2. "Sargyt maglumatlary" düwmesine basyň we sargydyňyzyň giňişleýin maglumatlaryny görüň.

  3. “Aňsat yzyna tabşyrmak” düwmesini basyň.

  4. Yzyna tabşyryljak harydy we “Yzyna tabşyrylmagynyň sebäbi”- ni saýlaň. Şol harytdan birden köp mukdarda satyn alan bolsaňyz, yzyna tabşyryljak harydyň sanyny hem saýlamagyňyz zerur.

  5. Harydy “Yzyna tabşyrylmagynyň görnüşi”- ni saýlaň we “Sakla we dowam et” düwmesine basanyňyzdan soňra, “Yzyna tabşyrmak talabyňyz kabul edildi” ýazgysy ekrana çykar. “Hasabym” bölümindäki “Yzyna Tabşyrmak Talaplarym” bölüminden ýagdaýyny yzarlap bilersiňiz.

  6. Yzyna tabşyryljak haryt(lar) bilen bilelikde hasap-fakturany bir bukja goýuň we Brandcoll Express kargo gullugynyň işgärine gowşuryň.

 • Haýsy harytlary yzyna gaýtarmak bolmaýar?

  • Bir gezek ulanylýan harytlaryň, çalt bozulýan harytlaryň ýa-da möhleti gutarmagy ähtimal bolan harytlaryň yzyna tabşyrylmagy kabul edilmeýär.

  • Kosmetika we şahsy ideg harytlary, içki eşikler, suwa düşülýän eşikler, kitaplar, göçürilip bolýan programma üpjünçiligi we programmalar, DVD, CD we kassetalar we kanselýariýa harytlary (toner, kartrij, lenta we ş.m.) aşakdaky ýagdaýlarda yzyna tabşyrylyp bilner:

  o Gaby açylmadyk
  o Barlanyp görülmedik
  o Zaýalanmadyk
  o Ulanylmadyk.

  • Harytlar bize ulanylan, könelen ýa-da ýuwulan ýagdaýynda tabşyrylan halatynda, olary yzyna kabul etmezlige mejbur bolup bileris. Bu ýagdaýda harydyň tölegi yzyna berilmez.

  • Durmuş enjamlary (doňduryjy, gap-gaç ýuwýan maşyn, kir ýuwýan maşyn, ojaklar (gaz, elektrik, mikrotolkun), gyzdyryjy paneller, aspiratorlar, ütükler, wentilýatorlar, ýyladyjylar, sowadyjylar), telewizor we ş.m. gurnalmagy talap edýän harytlar, eger ygtyýarly hyzmat merkeziniň habary bolmazdan açylsa, yzyna tabşyrylmaga degişli däldir.

 • Yzyna tabşyrylan / goýbolsun edilen haryt(lar)-yň tölegi haçan gaýtarylyp beriler?

  • Yzyna gaýdyp gelen haryt(lar) aşakdaky amallardan geçýär:

  o Haryt bize geleninden soň, yzyna tabşyrmak şertlerine laýyk gelýändigi barlanylýar.

  o Haryt yzyna tabşyrmak şertlerine laýyk gelýän bolsa, yzyna tabşyrmak prosesi 2-9 günüň dowamynda tamamlanýar.

  o Haryt yzyna tabşyrmak şertlerine laýyk gelmeýän bolsa, salgyňyza gaýtadan iberilýär.

  • Yzyna tabşyrmak amallary tamamlanandan soň, agzalyk e-poçtaňyza habarnama iberiler.

  BELLIK:
  “Tölegsiz kargo” aksiýasy bilen döredilen sargytlar goýbolsun edilse / yzyna tabşyrylsa we aksiýanyň şertlerine laýyk gelmese, yzyna tabşyryljak haryt(lar)-yň bahasyndan kargo tölegi tutular.

 • 5 günlük yzyna tabşyrmak möhletim gutardy, harydy yzyna tabşyryp bilerinmi?

  • Aralyk satuw şertnamasyna laýyklykda, www.brandcoll.com web sahypasyndan ýa-da mobil applikasiýasyndan satyn alnan harydyň yzyna tabşyryş möhleti 5 gündir.

  • 5 günlük döwür harydy Brandcoll Express kargo gullugynyň işgärinden alan günüňizden başlaýar.

 • Aksiýadan peýdalanyp eden sargydymy goýbolsun etsem ýa-da yzyna tabşyrsam, aksiýa ýatyrylarmy?

  • Goýbolsun etmek ýa-da yzyna tabşyrmak amalyna garamazdan aksiýa dowam etýän bolsa, aksiýa ýatyrylmaz.

  • Goýbolsun etmek ýa-da yzyna tabşyrmak amalyndan soň, sargytda galan harytlar aksiýanyň şertlerine laýyk gelmeýän bolsa, aksiýa ýatyrylar. Yzyna tabşyryljak haryt(lar)-yň bahasyndan aksiýanyň arzanladyşy tutular.

  BELLIK:
  “Tölegsiz kargo” aksiýasy bilen döredilen sargytlar goýbolsun edilse / yzyna tabşyrylsa we aksiýanyň şertlerine laýyk gelmese, yzyna tabşyryljak haryt(lar)-yň bahasyndan kargo tölegi tutular.

 • Brandcoll Express kargo gullugynyň işgärleri yzyna tabşyrjak harydymy almaga gelmedi, men näme edip bilerin?

  • Brandcoll Express kargo gullugynyň işgärleri haryt(lar)-y yzyny tabşyrmak amallaryny gündelik tertipleşdirýärler.

  • Brandcoll Express kargo gullugynyň işgärlerine talabyňyzy iberen bolsaňyz we Brandcoll Express kargo gullugynyň işgärleri yzyna tabşyryljak harydy almak üçin gelmedik bolsa, aşakdaky aragatnaşyk kanallary arkaly biziň bilen aragatnaşyga geçip bilersiňiz:

  • Tel: 667619
  • E-poçta: contact@brandcoll.com

 • Hasap-fakturamy ýitirdim, harydy nädip yzyna tabşyryp bilerin?

  Hasap-fakturaňyzy tapmakda kynçylyk çekýän bolsaňyz, hasap-fakturaňyzy aşakdaky ýollar arkaly tapyp bilersiňiz.

  1. Aşakdaky aragatnaşyk kanallary arkaly biziň bilen aragatnaşyga geçiň:

  • Tel: 667619
  • E-poçta: contact@brandcoll.com

  2. Hasap-faktura talabyňyzy ýokaryda berlen aragatnaşyk kanallary arkaly iberseňiz, ol agzalyk e-poçta salgyňyza ugradylar.