Летняя распродажа - бесплатная доставка на все заказы!
Ваша корзина пуста.
Personal menu
Поиск

Brandcoll.com Hakynda

Brandcoll.com Hakynda

Brandcoll näme?

 • Brandcoll, agzalaryna ýörite bahalarda belli markalaryň harytlaryny hödürleýän, artykmaçlyklar bilen söwda etmäge mümkinçilik berýän ýörite söwda web sahypasydyr.
 • Brandcoll sahypasynyň agzasy bolmak tölegsizdir.
 • Brandcoll arkaly satylýan harytlaryň hemmesi şol markanyň (söwda nyşanynyň) haryt katalogyndaky asyl nusgadaky (original) harytlardyr.
 • Brandcoll sahypasynda iň ýokary howpsuzlyk ulgamy bolan Ýaşyl Bar (zolak) programmasy bar we 256 bitli şifrlemek arkaly iberilýän maglumatlaryň howpsuzlygyny üpjün edýän SSL Şahadatnamasy ulanylýar.

Saýtyňyzdan söwda etmek howpsuzmy?

Brandcoll-dan söwda etmek howpsuzdyr.

 • Brandcoll sahypasynda iň ýokary howpsuzlyk ulgamy bolan Ýaşyl Bar (zolak) programmasy bar we 256 bitli şifrlemek arkaly iberilýän maglumatlaryň howpsuzlygyny üpjün edýän SSL Şahadatnamasy ulanylýar.
 • Brandcoll sahypasynda söwda edeniňizde, siziň razylygyňyz bolmazdan ulanylan kart maglumatlaryňyz saklanmaýar we düýbünden üçünji kişiler tarapyndan görülmez.

Satylýan harytlar asyl nusgamy (original) ?

 • Brandcoll arkaly satylýan harytlaryň hemmesi markalaryň (söwda nyşanynyň) haryt katalogyndaky asyl nusgadaky (original) harytlardyr.
 • Galp (ýasama), meňzetme, harytlaryň nusgalary  Brandcoll arkaly satylmaýar.
 • Biz iň ýokary hilli harytlary hödürleýän abraýly üpjün edijiler we ygtyýarly firmalar bilen işleşýäris.
 • Harytlar kepillik şahadatnamasy we hasap-fakturasy bilen satylýar.
 • Giňişleýin maglumatlary talap eden ýagdaýyňyzda, aşakdaky aragatnaşyk kanallary arkaly biziň bilen aragatnaşyga geçip bilersiňiz.

     Tel: 606909     E-poçta: contact@brandcoll.com

 Fiziki dükanyňyz barmy?

 • Ähli harytlarymyz bilen www.brandcoll.com sahypasyndan, şeýle hem iOS we   Android mobil applikasiýalarymyz arkaly tanşyp bilersiňiz.

Gizlinlik syýasatyňyz nähili?

 • Gizlinlik syýasatymyz bilen şu salgylanma (ssylka) arkaly tanşyp bilersiňiz.

 

Harytlar açylmazdan öň nädip habar alyp bilerin?

  • Harytlarymyz her gün irden sagat 06:00-da täzelenýär.
  • Harytlaryň bildirişlerini her gün neşir edilýän elektron býulletenimiz arkaly size ýetirýäris.
  • Brandcoll bilen hasaba alnan e-poçta hasabyňyzy barlap, aksiýalarymyzy we arzanladyşlarymyzy yzarlap bilersiňiz.

Üpjün ediji firmalaryň maglumatlaryny nädip alyp bilerin?

  • Degişli düzgüne laýyklykda üpjün ediji firmalarymyzyň maglumatlaryny paýlaşyp bilmeýäris.