Hasap-Faktura we Kepillik Şahadatnamasy

Hasap-Faktura maglumatlaryna üýtgeşmeler girizmek isleýärin.

  • Baş sahypada ýerleşýän “Hasabym” bölümindäki “Sargytlarym” bölüminden sargydyňyzyň ýagdaýyny barlaň.
  • Eger sargydyňyz “Sargydyňyz Alyndy” ýa-da “Taýýarlanylýar” ýagdaýynda bolsa, onda “Hasabym” sahypasyndaky “Hasap Sazlamalarym” bölümindäki “Salgylar Kitabym” bölümçesinden salgyňyzy üýtgedip bilersiňiz. Eger sargydyňyz “Kargo berilen” ýagdaýynda bolsa, aşakdaky aragatnaşyk kanallary arkaly biziň bilen aragatnaşyga geçiň:

Kompaniýanyň adyna hasap-faktura almak isleýärin.

  • Brandcoll-dan satyn alnan harytlar üçin hasap-faktura diňe fiziki tarapa däl, eýsem ýuridiki tarapa hem berlip bilner.

Hasap-Fakturam ýa-da satyn alan harytlarym bukjanyň daşyndan görnermi?

  •  Satyn alan harytlaryňyz we hasap-fakturaňyz size agzy ýapylmadyk gapda (paketda) gowşurylar.

Hasap-Fakturam maňa aýratyn iberilermi?

  • Harydy sebediňize goşanyňyzda, "Salgy maglumatlary" sahypasynda "Hasaplaşyk salgym başga bolsun" saýlamasy görkeziler.
  • "Hasaplaşyk salgym başga bolsun" saýlamasyny ulanman dowam eden ýagdaýyňyzda, haryt we hasap-faktura bilelikde geler.
  • "Hasaplaşyk salgym başga bolsun” saýlamasyny ulansaňyz, haryt gowşuryş belligi bilen gowşuryş salgysyna iberiler. Hasap-Fakturaňyz bolsa, Siziň hasabyňyzda resmileşdirilen poçta salgyňyza iberiler.

Kepillik şahadatnamasy gelmedi, men näme etmeli?

Eger, kepillik şahadatnamaňyz haryt bilen birlikde gowşurylmadyk bolsa, aşakdaky kanallardan talap edip bilersiňiz.

Çerez Kullanımı