Summer Sale - free shipping on all orders!
Söwda sebediňizde haryt ýok
Personal menu
Gözleg

Kömek

Köp Soralýan Soraglar

 • Agza bolmazdan sargyt berip bilerinmi?

  Agza bolmazdan sargyt berip bilersiňiz. Munuň üçin haryt sahypasyndan satyn almak isleýän harytlaryňyzy sebede goşup, “Sargydy tamamla” ädiminde garşyňyza çykan penjirede “Agza Bolmazdan Dowam Et” düwmesini basmagyňyz ýeterlikdir. Agza bolmazdan beren sargydyňyza degişli habarnamalary sargydy beren mahalyňyz görkezen elektron poçta salgysyndan yzarlap bilersiňiz. Sargydyňyza degişli maglumatlary görüp bilmegiňiz üçin agza bolanyňyzdan soň sargyt bermegiňizi maslahat berýäris.

 • Sargydym haçan geler?

  Satyn alan harytlaryňyz harydyň giňişleýin maglumatlary sahypasynda bellenen möhletiň dowamynda gowşurylar. Satyn alan harytlaryňyzyň gowşurma möhletini “Hasabym” sahypasyndaky “Sargytlarym” bölüminden hem görüp bilersiňiz. Harytda “Şol günüň dowamynda” ýazgysy bar bolsa, sargydyňyz şol günüň dowamynda gowşurylar. Bu harytlar “Tiz gowşurma” harytlarydyr. Kargo firmasyna tabşyrylandan soň sargydyňyzyň kargo tapgyrlaryny “Hasabym” sahypasynyň “Sargytlarym” bölüminden yzarlap bilersiňiz.

 • Nädip agza bolup bilerin?

  Sahypanyň sag üst tarapynda ýerleşýän ’’Agza Bol’’ meýdançasyndaky maglumatlary dolduryp, agzalygyňyzy tamamlap bilersiňiz.

 • Haryt(lar)-y yzyna tabşyrmak amalyny nädip ýerine ýetirip bilerin?

  Harydy yzyna tabşyrmagyň ädimleri:

  1. brandcoll.com we mobil applikasiýalardaky "Hasabym" bölüminden "Sargytlarym"-a giriň.

  2. "Sargyt maglumatlary" düwmesine basyň we sargydyňyzyň giňişleýin maglumatlaryny görüň.

  3. “Aňsat yzyna tabşyrmak” düwmesini basyň.

  4. Yzyna tabşyryljak harydy we “Yzyna tabşyrylmagynyň sebäbi”- ni saýlaň. Şol harytdan birden köp mukdarda satyn alan bolsaňyz, yzyna tabşyryljak harydyň sanyny hem saýlamagyňyz zerur.

  5. Harydy “Yzyna tabşyrylmagynyň görnüşi”- ni saýlaň we “Sakla we dowam et” düwmesine basanyňyzdan soňra, “Yzyna tabşyrmak talabyňyz kabul edildi” ýazgysy ekrana çykar. “Hasabym” bölümindäki “Yzyna Tabşyrmak Talaplarym” bölüminden ýagdaýyny yzarlap bilersiňiz.

  6. Yzyna tabşyryljak haryt(lar) bilen bilelikde hasap-fakturany bir bukja goýuň we Brandcoll Express kargo gullugynyň işgärine gowşuryň.

 • Tölegi gapymda amala aşyryp bilerinmi?

  Tölegi gapyda nagt görnüşinde amala aşyryp bilersiňiz.

 • Agza bolanymda nämelere üns bermeli?

  Agza bolanyňyzda ulanýan elektron poçtaňyzyň dogrudygyna göz ýetirmelisiňiz. Işjeň ulanýan salgyňyz bilen agzalygyňyzy döretmegi tamamlamalysyňyz. Size we sargytlaryňyza mahsus ähli habarlandyrmalary bu salgynyň üsti bilen paýlaşarys. Açar sözüňiziň uzynlygy 7-15 nyşan aralygynda bolmagyna, düzüminde azyndan 1 harp we 1 san bolmagyna üns bermelisiňiz.

 • Sargytlardan gowşurma tölegi alynýarmy?

  Sargytlar gapyňyza eltileninden soň, 15 manat gowşurma tölegi alynýar.

 • Nädip sargyt berip bilerin?

  Sargyt bermek üçin şu ädimleri ýerine ýetirmegiňiz ýeterlikdir:

  • Haryt sahypasyndan satyn almak isleýän harytlaryňyzy “Sebede Goş” düwmesine basyp, “Sargydy Tamamla” düwmesine basmalysyňyz.

  • Töleg ekranynda öň ýazylan salgylaryňyzdan birini saýlap bilersiňiz, ýa-da başga bir salgy maglumatyny girizip bilersiňiz.

  • “Sargydy Tamamla” düwmesine basyp, ekrana çykan “Öňünden habarnama formasy” we “Aralyk satuw şertnamasy”-ny “Tassyklaýaryn” düwmesi bilen tassyklanyňyzdan soňra, “Sargydyňyz üstünlikli hasaba alyndy” ýazgysy ekrana çykar.

  • “Hasabym” bölümindäki “Sargytlarym” bölüminden sargydyňyzyň ýagdaýyny yzarlap bilersiňiz.

 • Tölegimi nädip amala aşyraryn?

  Tölegi gapyda nagt görnüşinde amala aşyryp bilersiňiz.

 • Gowşurma salgysyny nädip hasaba girizip bilerin?

  “Hasabym” sahypasyndaky “Hasap Sazlamalarym” bölümindäki “Salgylar Kitabym” bölümçesinde ýerleşýän “Salgy Goş” düwmesini basyp, gowşurma salgysyny goşup bilersiňiz.

 • Açar sözümi ýadymdan çykardym, hasabyma nädip girip bilerin?

  Eger açar sözüňizi ýadyňyzdan çykaran bolsaňyz, açar sözüňizi täzeden dikeltmek amalyndan soňra, hasabyňyza girip bilersiňiz.
  Munuň üçin aşakdaky ädimleri yzarlaň:

  • “Agza Girişi” sahypasyndan “Açar Sözüni Ýadymdan Çykardym” ýazgysyna basyň.

  • Agzalygyňyza degişli elektron poçta salgyňyzy girizip, howpsuzlyk kodyny ýazanyňyzdan soňra “Ugrat” düwmesine basyň.

  • Täze açar sözüni bellemek üçin ulanjak salgylanmaňyzy (ssylkany) dessine e-poçta salgyňyza ibereris.

  • Gelen salgylanma (ssylka) basyp, täze açar sözüni döretmek amalyny ýerine ýetirip bilersiňiz.

  • Eger salgylanma (ssylka) size barmadyk bolsa, Spam bukjasyny barlaň.

  BELLIK:
  Mundan başga-da, islän wagtyňyz “Hasabym” sahypasyndaky “Hasap Sazlamalarym” bölüminden “Açar Sözüni Üýtget” bölümçesinden hem açar sözüni üýtgetme amalyny ýerine ýetirip bilersiňiz.

 • Sargytlarymyň gowşurma salgysyny we alyjy adyny üýtgedip bilerinmi?

  Baş sahypada ýerleşýän “Hasabym” bölümindäki “Sargytlarym” bölüminden sargydyňyzyň ýagdaýyny barlaň.
  Eger sargydyňyz “Sargydyňyz Alyndy” ýa-da “Taýýarlanylýar” ýagdaýynda bolsa, onda “Hasabym” sahypasyndaky “Hasap Sazlamalarym” bölümindäki “Salgylar Kitabym” bölümçesinden salgyňyzy üýtgedip bilersiňiz. Eger sargydyňyz “Kargo berilen” ýagdaýynda bolsa, aşakdaky aragatnaşyk kanallary arkaly biziň bilen aragatnaşyga geçiň:

  • Tel: 606909
  • E-poçta: contact@brandcoll.com

 • Sargydymy nädip goýbolsun edip bilerin?

  Ýalňyş harydy sargan bolsaňyz ýa-da pikiriňizi üýtgeden bolsaňyz, harytlaryň kargo taýýarlyklary başlamazdan öňürti sargydyňyzy aşakdaky ýaly aňsatlyk bilen goýbolsun edip bilersiňiz:

  1. brandcoll.com we mobil applikasiýalardaky "Hasabym" sahypasyndan "Sargytlarym" bölümine giriň.

  2. "Sargyt maglumatlary" düwmesine basyň we sargydyňyzyň giňişleýin maglumatlaryny görüň.

  3. Eger sargydyňyz “Kargo berilen” ýagdaýynda bolsa (hasap-fakturaňyz kesilen bolsa), onda sargydyňyz ýatyrylyp bilinmez. Bu ýagdaýda harydy eliňize alanyňyzdan soň yzyna tabşyryp bilersiňiz.

 • Hasap-fakturamy ýitirdim, harydy nädip yzyna tabşyryp bilerin?

  Hasap-fakturaňyzy tapmakda kynçylyk çekýän bolsaňyz, hasap-fakturaňyzy aşakdaky ýollar arkaly tapyp bilersiňiz.
  Aragatnaşyk kanallary arkaly biziň bilen aragatnaşyga geçiň:

  • Tel: 606909
  • E-poçta: contact@brandcoll.com

 • Satyn alan harydymy goýbolsun edenimden / yzyna tabşyranymdan soňra, ulanan Pul ballarym / Sowgat çeklerim hasabyma gaýtadan geçirilermi?

  • Brandcoll’yn beren Pul ballary / Sowgat çekleri goýbolsun edilme / yzyna tabşyrma amallaryndan soňra hasabyňyza täzeden geçiriler.

  • Täzeden geçirilen Pul ballary / Sowgat çekleri galan ulanyş möhletiniň dowamynda güýjüni saklar. Hasabyňyza geçirilen Pul ballary / Sowgat çekleriniň jemi bahasyny, ulanyş möhletini we şertlerini “Hasabym” sahypasyndan “Pul Ballary / Sowgat Çekleri” bölüminden “Pul Ballarym Barada Giňişleýin Maglumatlarym” bölümçesinden görüp bilersiňiz.

 • Aksiýadan peýdalanyp eden sargydymy goýbolsun etsem ýa-da yzyna tabşyrsam, aksiýa ýatyrylarmy?

  • Goýbolsun etmek ýa-da yzyna tabşyrmak amalyna garamazdan aksiýa dowam etýän bolsa, aksiýa ýatyrylmaz.

  • Goýbolsun etmek ýa-da yzyna tabşyrmak amalyndan soň, sargytda galan harytlar aksiýanyň şertlerine laýyk gelmeýän bolsa, aksiýa ýatyrylar. Yzyna tabşyryljak haryt(lar)-yň bahasyndan aksiýanyň arzanladyşy tutular.

  BELLIK:
  “Tölegsiz kargo” aksiýasy bilen döredilen sargytlar goýbolsun edilse / yzyna tabşyrylsa we aksiýanyň şertlerine laýyk gelmese, yzyna tabşyryljak haryt(lar)-yň bahasyndan kargo tölegi tutular.

 • Harydy yzyna tabşyrmak babatda syýasatyňyz nähili?

  • Yzyna tabşyrmak möhleti, haryt eliňize gowşurylan gününden başlap, 5 gündir.

  • Harytlaryňyzy tölegsiz yzyna tabşyryp bilmegiňiz üçin, “Haryt(lar)-y yzyna tabşyrmak amalyny nädip ýerine ýetirip bilerin?” soragyndaky ädimleri yzarlaň.

  • Bir gezek ulanylýan harytlaryň, çalt bozulýan harytlaryň ýa-da möhleti gutarmagy ähtimal bolan harytlaryň yzyna tabşyrylmagy kabul edilmeýär.

  • Kosmetika we şahsy ideg harytlary, içki eşikler, suwa düşülýän eşikler, kitaplar, göçürilip bolýan programma üpjünçiligi we programmalar, DVD, CD we kassetalar we kanselýariýa harytlary (toner, kartrij, lenta we ş.m.) aşakdaky ýagdaýlarda yzyna tabşyrylyp bilner:

  o Gaby açylmadyk
  o Barlanyp görülmedik
  o Zaýalanmadyk
  o Ulanylmadyk.

  • Harytlar bize ulanylan, könelen ýa-da ýuwulan ýagdaýynda tabşyrylan halatynda, olary yzyna kabul etmezlige mejbur bolup bileris. Bu ýagdaýda harydyň tölegi yzyna berilmez.

  • Durmuş enjamlary (doňduryjy, gap-gaç ýuwýan maşyn, kir ýuwýan maşyn, ojaklar (gaz, elektrik, mikrotolkun), gyzdyryjy paneller, aspiratorlar, ütükler, wentilýatorlar, ýyladyjylar, sowadyjylar), telewizor we ş.m. gurnalmagy talap edýän harytlar, eger ygtyýarly hyzmat merkeziniň habary bolmazdan açylsa, yzyna tabşyrylmaga degişli däldir.

  • Haryt ygtyýarly hyzmat merkeziniň işgärleri tarapyndan açylandan soň harytda haýsydyr bir zeper / kemçilik ýüze çykan halatynda, ygtyýarly hyzmat merkeziniň işgärlerine ýagdaýy giňişleýin beýan edýän ýagdaýy kesgitlemek hasabatyny / hyzmat görnüşini (formasyny) / hyzmat hasabatyny doldurtmalysyňyz. Bu resminamany alanyňyzdan soň harydy yzyna tabşyrmak islän ýagdaýyňyzda, www.brandcoll.com web sahypasyndan ýa-da mobil applikasiýasyndan harydy “Haryt(lar)-y yzyna tabşyrmak amalyny nädip ýerine ýetirip bilerin?” soragyndaky ädimleri yzarlaň.