Summer Sale - free shipping on all orders!
Söwda sebediňizde haryt ýok
Personal menu
Gözleg

Sargytlar

Sargytlar

Sargydymy sowgat görnüşinde gapladyp bilerinmi? / Ýanyna sowgat hatyny goşduryp bilerinmi?

 • Sowgat bukjasyny taýýarlamak we oňa sowgat hatyny goşmak hyzmatyny ýerine ýetirýäris.

Elime gowuşan harydyň ululygyny / ölçegini çalşyp bilerinmi?

 • Satylýan harytlaryň çäkli mukdarda bolmagy sebäpli, harydy çalyşmak amalymyz ýok.
 • Eliňizdäki harydy tölegsiz yzyna tabşyryp, size laýyk gelýän ululykdaky / ölçegdäki harydy täzeden sargap bilersiňiz.
 • Yzyna tabşyrmak amallaryny ýerine ýetirmek üçin “Haryt(lar)-y yzyna tabşyrmak amalyny nädip ýerine ýetirip bilerin?” bölümindäki ädimlerden ugur alyň.

Kargo bilen iberilen sargydymy ýatyrmak isleýärin. “Haryt(lar)-y yzyna tabşyrmak amalyny nädip ýerine ýetirip bilerin?”

 • Ýalňyş harydy sargan bolsaňyz ýa-da pikiriňizi üýtgeden bolsaňyz, harytlaryň kargo taýýarlyklary başlamazdan öňürti sargydyňyzy aşakdaky ýaly aňsatlyk bilen goýbolsun edip bilersiňiz.
 • brandcoll.com we mobil applikasiýalardaky "Hasabym" bölüminden "Sargytlarym"-a giriň.
 • "Sargyt maglumatlary" düwmesine basyň we sargydyňyzyň giňişleýin maglumatlaryny görüň.
 • Eger sargydyňyz “Kargo berilen” ýagdaýynda bolsa, (hasap-fakturaňyz kesilen bolsa) ýa-da kargo firmasyna berlen bolsa, onda sargydyňyz ýatyrylyp bilinmez. Bu ýagdaýda harydy eliňize alanyňyzdan soň yzyna tabşyryp bilersiňiz.

Sargydym ýatyrylypdyr

Beren käbir sargytlaryňyz ulgamymyz tarapyndan töwekgelçilikli hasaplanylanda ýa-da başga ýatyryş sebäpleri ýüze çykan ýagdaýynda howpsuzlygyňyz üçin awtomatiki usulda ýatyrylyp bilner we agzalyk hasabyňyz togtadylyp bilner. Sargydyňyzyň ýatyrylmagynyň sebäbini agzalyk e-poçta salgyňyza iberilen elektron hatdan hem anyklap bilersiňiz.

Hasabyňyza täzeden girmek üçin aşakdaky aragatnaşyk kanallary arkaly bize ýüzleniň.

Sargydym kem iberilipdir

 • Sargydyňyzy elmydama Brandcoll Express kargo gullugynyň işgäriniň ýanynda açyň.

Bukjanyň içindäkiler kem ýa-da nädogry bolan halatynda:

1. Kargony asla kabul etmäň.

2. Brandcoll Express kargo gullugynyň işgärine "Zyýanlary kesgitlemek teswirnamasyny" doldurdyň.

3. Harydy/gutyny şol teswirnama we hasap-faktura bilen birlikde  Brandcoll Express kargo gullugynyň işgärinden Brandcoll-a gaýtaryň.

4. Aşakdaky aragatnaşyk kanallary arkaly bu ýagdaý barada bize ýüz tutuň.

 • Eger harydy Brandcoll Express kargo gullugynyň işgäriniň ýanynda açmadyk bolsaňyz, onda ýokardaky aragatnaşyk kanallar arkaly ýagdaýyň giňişleýin düşündirişini we  birnäçe suratlary bilen birlikde bize iberiň. Brandcoll Müşderi Hyzmatlary Maslahatçysy haýyşyňyzy gözden geçirer we mümkin boldugyça gysga wagtda gaýtadan siziň bilen aragatnaşyga geçer.

Ulanýan harydym döwüldi, ony abatlamak üçin näme etmeli?

  • Kepillik resminamasy bolan harytlar tehniki hyzmat kepilligi we Brandcoll kepilligi astyndadyr.
  • Kepillik döwründe kynçylyklar ýüze çykýan bolsa, Brandcoll Müşderi Hyzmatlary Toparyndan goldaw alyp bilersiňiz.
  • Kemçilik sebäpli brandcoll-a iberilmeli harytlar, zerur barlagyň geçirilmegi üçin üpjün ediji firma ugradylýar. Derňewiň möhleti 30 gündir.
  • Ýerine ýetiriljek amal, üpjün ediji firmanyň / ygtyýarly hyzmat merkeziniň haryt baradaky hasabatyna laýyklykda kesgitlener.
  • Harytdaky näsazlyk / kemçilik "Ulanyjy ýalňyşlygy" (eliňden gaçyrmak, suwuň degmegi we ş.m.) diýlip kesgitlenen halatynda, haryt hiç hili çäre görülmezden yzyna iberilýär.
  • Haryt bilen baglanyşykly näsazlyklar / kemçilikler ýüze çykarylan halatynda öndürijiniň / ygtyýarly hyzmat merkeziniň kararyna baglylykda aşakdaky 3 alternatiwanyň biri ulanylýar.

        o Bejermek

        o Çalyşmak

        o Tölegini yzyna gaýtarmak

BELLIK:

Kemçilikli haryt bilen bilelikde asyl nusgadaky gutusyny, esbaplaryny we harydyň ähli böleklerini ibermegi ýatdan çykarmaň.

Alan harytlarymyň bahasyna GBüS (goşulan baha üçin salgyt) girýärmi?

  • brandcoll-yň üsti bilen satylýan her bir harydyň bahasyna GBüS goşulandyr.

Bank kartym boýunça ballarym bilen sargyt edip bilerinmi?

  • brandcoll-yň üsti bilen eden söwdaňyzda bank karty boýunça ballar ulanylmaýar.

Sargydymy Brandcoll Müşderi Hyzmatlary Topary arkaly bermek isleýärin.

  • Maglumat howpsuzlygyňyz üçin sargydyňyzy diňe siz tamamlap bilersiňiz.